از که جویمت ؟ ( عطار)

ای بی نشان محض ، نشان از که جویمت ؟

گم گشت در تو هر دو جهان ، از که جویمت ؟

پیدا بسی بجستمت ، اما نیافتم

اکنون مرا بگو ، که نهان از که جویمت ؟

چون در رهت ، یقین و گمانی هم رود

ای برتر از یقین و گمان ، از که جویمت ؟

در جست و جوی تو دلم از پرده اوفتاد

ای در درون پرده جان ، از که جویمت ؟

                            

/ 1 نظر / 12 بازدید
عيساي ناصري كسيت؟

عيساي ناصري كسيت؟ اعجوبه ای در زمینۀ معنوی و باطنی يا شيطاني و يا یگانه با خدا و روح خدا...